Vanaf zondag 3 januari geen vieringen met kerkgangers in onze MVR kerk

De burgemeester van de gemeente Ede (waaronder ook Bennekom valt) heeft de kerkelijke gezindten gevraagd voorlopig geen vieringen met kerkgangers meer te houden, vanwege het toenemend aantal Corona-besmettingen.
Onze geloofsgemeenschap heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep en vanaf zondag 3 januari tot zeker 19 januari geen vieringen met kerkgangers meer te houden.
Wellicht worden er vieringen opgenomen of via de livestream verspreid, maar dat is nog niet zeker. U hoort dit via de digitale nieuwsbrief.

We hopen snel weer vieringen te mogen houden. Ondanks alles een fijne jaarwisseling gewenst en een goed nieuwjaar!
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Liturgie voor 11 oktober – kerkproeverij

Zondag 11 oktober is de kerkproeverij-viering met Guido Dieteren en cantors van gemengd koor.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 11 oktober te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor inloophuis Oase Oosterbeek. Oase Oosterbeek is een plek waar mensen op verhaal kunnen komen. De laagdrempelige inloop is het hart van Oase Oosterbeek. Pastor Hans Lammers heeft deze Stichting in 2014 opgericht omdat hij veel mensen tegenkwam die de grip op hun leven kwijt waren.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL52 RABO 0191 8770 50 t.n.v. Oase Oosterbeek.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor parochiedag 27 september

Zondag 27 september is de woord- en gebedsviering van Parochiedag met Gilles Ampt, Marianne Thie en cantors van alle koren.

Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 27 september te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor deze zondag 
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Hospice Bennekom.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Zondagse vitaminen voor 14 juni

Vitaminen voor zondag 14 juni, Sacramentsdag
Deze zondagse vitaminen zijn voor u samengesteld door Marianne Thie en de liturgiegroep van het koor Arsis.
In de Rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een centrale plaats in. Sacramenten zijn rituelen waar een bijzondere betekenis aan toegekend wordt. Bekende sacramenten zijn de doop, het huwelijk, de ziekenzalving en de eucharistie. Handen spelen bij deze sacramenten een grote rol. Het thema voor deze vitaminen is: ‘Gevulde handen’.

Thema : Gevulde handen

Tekst
De man fluisterde: ‘God, spreek tot me!’.
En de leeuwerik begon te zingen.
Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: ‘God, spreek tot me!’.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.

De man keer rond en zei: ‘God, ik wil u zien!’.
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.
Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: ‘God, laat me een wonder zien!’.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.

Daarom werd de man wanhopig:
‘God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat!’.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg
en liep verder. Lees verder “Zondagse vitaminen voor 14 juni”

Zondagse vitaminen voor 7 juni

Zondagse Vitaminen bij het feest van de Heilige Drie-eenheid op 7 juni.
De vitaminen voor zondag 7 juni werden verzorgd door pastor John Rademakers en de liturgiegroep van gemengd koor.

Het thema van de overdenking van John Rademakers is: Mensen als verhaal van God

 

Lied:
Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Brood gebroken voor allen
U bent de vrede vorst.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Met zoveel gaven aan ons gegeven
Voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars
Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Ook vandaag, ook vandaag,
Hier in uw huis. Hier in uw huis. Lees verder “Zondagse vitaminen voor 7 juni”

Zondagse vitaminen voor 10 mei

Zondagse vitaminen voor Moederdag 10 mei 2020
Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel de viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch een complete viering op ‘papier’ gezet:
Een mooi begin vinden ze altijd het lied ‘Stilte nu’! Het symboliseert het luiden van de klokken, je begint oorverdovend luid te zingen, maar langzaamaan sterft het klokgelui uit en wordt de zang ook steeds zachter tot er alleen een sopraan over blijft. Juist in deze tijd van stilte een lied om even de stilte te doorbreken.

Lied: Stilte nu

Stilte nu, stilte nu, stilte nu.
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht, dat wij niet wanhopen aan
Ooit vrede op aarde, stilte nu, stilte nu

Als iedereen in de kerk dan stil is, zou het openingslied volgen

Openingslied

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied. Lees verder “Zondagse vitaminen voor 10 mei”

Zondagse vitaminen voor 3 mei

De zondagse vitaminen voor zondag 3 mei zijn voor u samengesteld door de liturgiegroep van het koor Arsis. Zij willen u enkele liederen, teksten, een gebed en een lezing aanbieden rond het thema ‘Zorgzaam’.
Wij mogen geloven dat God ook in deze tijd zorgzaam om ons heen staat. Al was het maar in onze zorg voor de medemens en de zorg van de medemens voor ons.

Zorgzaam

Tekst
Zomaar op een lentedag
eens naar de hemel kijken.
Even los en vrij zijn
van die dolgedraaide aarde.

Vluchtig zijn de vormen van de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte aan een ziel die zoekt en vraagt.
Hier staan de zinnen open
en de geest wordt uitgedaagd.

De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dichtbij God.

Johannes 10, 1-10
De goede herder
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder: Lees verder “Zondagse vitaminen voor 3 mei”

Terugblik op de liturgiecursus

Elf parochianen hebben met veel plezier de afgelopen maanden kennisgemaakt en zich verdiept in de beginselen van liturgie. Het waren 5 inspirerende cursusavonden in Bennekom en Wageningen die afwisselend werden verzorgd door pastoor Henri ten Have en de liturgiedocent Andries Govaart. Het deelnemersveld was heel divers en bestond uit enkele lectoren, parochiële voorgangers, koorleden en leden van werkgroepen gezinsviering. Voor iedereen was er iets te halen om te gebruiken bij de voorbereiding van een viering maar ook om bewuster te vieren. We hebben veel enthousiaste reacties mogen vernemen. Een hele persoonlijke verwoording is deze:

“Zowel tijdens de avond met Henri als de avond met Andries waarbij ik als deelnemer aanwezig was, vond ik het bijzonder om ‘ stil te worden’ en stil te staan bij de verschillende elementen van een viering en waarom deze zo opgebouwd is. Stil worden als je de kerk binnenkomt, maar ook stil worden in jezelf: Wat betekent ‘bidden’ voor jou? In gesprek met elkaar over bidden vonden we als deelnemers onder elkaar raakvlakken maar ook persoonlijke aspecten die zin geven. We hebben samen gelachen, gezongen en zijn geïnspireerd naar huis gegaan.”

Hele hartelijke dank aan Henri en Andries voor de boeiende en leerzame avonden.

Namens de organisatie van de korte cursusreeks liturgie,
Gilles Ampt en Marieke Kok-Willemsen

Aankondiging korte toerustingscursus liturgie

Speciaal voor parochianen die actief betrokken zijn bij de liturgie van zondagse vieringen komt er dit voorjaar een korte cursusreeks van 5 avonden. We denken onder meer aan lectoren en leden van liturgiewerkgroepen. De avonden zullen verzorgd worden door pastoor Henri ten Have (2 avonden) en Andries Govaart (3 avonden).

De korte cursusreeks wordt georganiseerd door het pastorale team in samenwerking met de locatie Bennekom.
Hier in het pdf treft u de aankondiging met de precieze data en locaties, de gegevens voor aanmelding en het programma.

Voor vragen kunt u desgewenst al eerder contact opnemen met ondergetekende.

Gilles Ampt

Raamwerk van de Liturgie

Raamwerk van de Liturgie

In het afgelopen jaar is er door de leden van het “Liturgisch Beleid Bennekom”,  (LBB) gesproken over de notitie “Raamwerk Liturgie 2009” van de Geloofsgemeenschap Johannes de Doper Geboorte-Verrijzenis des Heren Wageningen.
De notitie bevat uitgangspunten en praktische afspraken voor liturgie. Door Truus Appelman, Conny van den Broek, Huub Oude Vrielink en Ineke Ammerlaan is er aansluitend voorwerk verricht, om te komen tot een “Bennekomse” versie van dit beleidsstuk.
Tijdens een tweetal brainstormsessies van het LBB, waarbij een grotere groep van werkers in en voor liturgie gehoord zijn, hebben we geïnventariseerd en gewerkt aan de opzet van dit stuk.
Tijdens de vergadering van het LBB op 23 augustus is de definitieve versie Lees verder “Raamwerk van de Liturgie”