Zondagse vitaminen voor 7 juni

Zondagse Vitaminen bij het feest van de Heilige Drie-eenheid op 7 juni.
De vitaminen voor zondag 7 juni werden verzorgd door pastor John Rademakers en de liturgiegroep van gemengd koor.

Het thema van de overdenking van John Rademakers is: Mensen als verhaal van God

 

Lied:
Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Brood gebroken voor allen
U bent de vrede vorst.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Met zoveel gaven aan ons gegeven
Voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars
Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Ook vandaag, ook vandaag,
Hier in uw huis. Hier in uw huis.

Lied:
Psalm 103 III
Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.

Allen: Geef ons vandaag, een teken van liefde.

Want wat de hemel is voor de aarde, dat is uw liefde voor hen die geloven.
Allen: Geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij, de vergeving van alle zonden, recht en gerechtigheid voor deze wereld.
Allen: Gij, de vergeving van alle zonden, geef ons vandaag een teken van liefde.

Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Allen: Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien, geef ons vandaag een teken van liefde.

Overdenking: Mensen als verhaal van God

Vandaag worden we uitgenodigd om stil te staan bij het mysterie van wie God voor ons mensen is. Een vraag die in deze coronatijd in alle scherpte naar voren komt. “Waar is God nu?” klinkt op als we denken aan al die pijn en het verdriet door zoveel mensen wereldwijd ervaren. Al die mensen die soms stierven zonder afscheid te kunnen nemen van geliefden. Al die mensen die maanden geen bezoek mochten ontvangen, die de vertrouwde mantelzorg van geliefden moesten missen. De revalidatie die zo zwaar is. Het verlies van banen, de angst voor de toekomst: “God waar ben je?”.
Tegelijkertijd groeide het besef van verbondenheid met name met al de mensen die, zoals het heet, in de frontlinie stonden en al de andere hulpdiensten. Een solidariteit vanuit een besef dat we allen als mens met elkaar verbonden zijn, en dat we zo samen veel kunnen bereiken. Wanneer je dan gelovig in het leven staat mag je je ook gedragen weten door het Mysterie van het leven, waaruit je hoop en bemoediging kunt putten. Dit Mysterie van het leven vieren we vandaag als de Drie-ene God Vader Zoon en H. Geest. Namen die zo herkenbaar zijn zoals we die uitspreken in het kruisteken. Namen die ons vertrouwd zijn om iets uit te zeggen wie God voor ons is. Tegelijkertijd ervaren we iets onwennigs wanneer er sprake is van Drie-eenheid. Het voelt aan als iets van ver weg en daagt ons uit om verder te vragen. Wie is God voor ons en wat betekent dat voor mij? Dat onder woorden brengen kost ons moeite, net zoals we dat hebben bij ons spreken over heel persoonlijke levenservaringen. Al zoekend vinden we in de levensverhalen van anderen handreikingen waarin we iets van ons zelf herkennen. Bij ons spreken over wat God voor ons betekent, zijn we eens te meer zijn aangewezen op menselijke uitingen, die proberen iets uit te zeggen over het Mysterie dat ons leven ten diepste raakt. Bij de vraag “wat is mijn leven – wie ben ik”. En wat heeft dat dan met “God “van doen
Al deze uitingen, uitbeeldingen zijn uitspraken en woorden van mensen. Van mensen die geloven, die zoeken naar hun levensbron, van mensen die bidden, danken en huilen om het leven. Woorden en verhalen als voertuigen om aan elkaar te laten ervaren wat wij zo belangrijk vinden. Dat werkt enorm bevrijdend en tegelijkertijd relativerend.
Elke naam, elke verwoording is slechts een poging, want het menselij¬ke valt nooit samen met het totaal anders zijn van God. God is meer dan wat een mens ervan maakt.
God wordt uitgebeeld met zeer menselijke trekken: God van liefde, God de barmhartige, de vergevende de roepende, de bevrijder, de herder, degene die je uitdaagt te gaan voor gerechtigheid. Kortom een God met eigenschappen die mensen diep in hun hart zo graag aan zichzelf zouden willen toekennen.
Zo worden mensen in het geven van de namen een verhaal van God.
Maar we zien ook hoe mensen God uitbeelden met kenmerken die de donkere kanten van ons mensen laten zien. We vinden dat terug in sommige verhalen van het oude testament, waarin God wordt getekend als een ja¬loerse God, een God der wrake en God die steden verwoest en mannen vrouwen en kinderen letterlijk de vernieling injaagt zoals Isis in onze tijd. Maar met deze verhalen wordt meer over mensen gezegd dan over het Mysterie van het leven. En dan is het niet verba-zing¬wekkend dat mensen zeggen: “ voor zo’n God pas ik”.
Bij het feest van de Heilige Drie-eenheid mogen we de vraag stellen welke namen wij zelf voor God gebruiken. Heeft dat misschien ook te maken met ons levensverhaal?
Welke naam is ons het meest dierbaar, als we aan het woord God denken?
Is dat God als Vader, of is dat vanuit ons gevoel ook God als moeder? Dit vanuit de moederervaring die we als hoogst waardevol zien of wanneer de vaderervaring ons misschien veel pijn doet.
Of denken we niet zozeer meer aan een per¬soon. Is God misschien meer een diepe kracht in ons, die ons mensen draagt? Of gebruiken we liever woorden die herin¬neren aan de natuur: God als bron, God als licht, God als warmte? Of God toch meer als de stilte. Of houden we het bij woorden als: God als nabij¬heid, God als trouw, iemand die je niet loslaat, God als een steun in de rug. God als liefde, vanuit de beleving die mensen in hun onderlinge liefde soms als godde¬lijk ervaren.
Gelukkig mag iedereen zijn of haar eigen beeld invullen in al zijn rijkdom en beperktheid. Want nooit heeft iemand God gezien en ieder beeld is een mense¬lijk beeld, weten we. En daarom is het goed dat we juist de naam, die ons het meest dier¬baar is, die ons het meest aanspreekt, in ere houden, als bemoe¬di¬ging, als troost, bij alle twijfel en onzekerheid die we eveneens met ons meedragen
De namen die anderen geven kunnen ons wellicht helpen op onze zoektocht naar de naam die het beste bij ons past. Woorden zoals we die horen in het verhaal van God met ons mensen. Zo lezen we in het verhaal van Mozes, hoe hij ervaart dat hij God niet kan zien maar dat God hem nabij blijft en met ons meegaat, liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Zo wordt God door Mozes beleefd en klinkt in zijn leven het verhaal van God.
‘Mensen als verhaal van God’ wordt op een unieke wijze zichtbaar in de persoon en het leven van Jezus. In woord en daad laat Hij zien wie God voor ons wil zijn. Een God die oog heeft voor kwetsbare mensen, “voor kleine mensen bereikbaar”, mensen ziek, zwak, blind, lam en buitengesloten. Daar is het Jezus om te doen. Daarin vindt hij zijn levensopdracht, al weet hij dat dit uiteindelijk zijn leven kost.
In zijn zich totaal gevende liefde mogen we God zien. Kernachtig weergegeven met de woorden “God is liefde.” Daarin beleeft Jezus zijn relatie met God, die Hij Vader noemt, en schenkt Hij zijn levensgeest aan ons. Gods Geest die, naar Paulus woord, zichtbaar wordt in de vruchten van Gods Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Heel herkenbare en menselijke eigenschappen, ze komen van de Geest, van God.
Wanneer deze vruchten van de H. Geest in ons vorm krijgen worden we steeds meer een verhaal van God, die ons meer nabij is dan we denken. “Daar waar liefde is daar is God”. Voor ons een opsteker om in ons gewone leven met aandacht voor elkaar dat verhaal daadwerkelijk uit te dragen in het leven van alle dag. Moge het zo zijn.

Lied:
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen,
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon. + refrein
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. + refrein
Zijn naam is tot in eeuwigheid
Zolang de zon staat aan de hemel
Zijn naam gaat rond over de aarde
Een woord van vrede van mens tot mens. + refrein.

Gedicht:
Is het jouw kracht God?

Wat is het voor kracht
die mij staande houdt
in al mijn onmacht?

Wat is het voor kracht
die mij gaande houdt
in al mijn onmacht?
Wat is dat voor kracht
die mij horen doet
in al mijn onmacht?

Wat is dat voor kracht
die mij zien doet
in al mijn onmacht?
Wat is dat voor kracht
die mij laat spreken
in al mijn onmacht?

Wat is dat voor een kracht
die mij zwijgen laat
in al mijn onmacht?
Is het jouw kracht, God?
Op jou mag ik blijven vertrouwen!

Lied:
Reik ons het leven aan,
Heer God, als wij met U verbonden zijn,
zal ons geen dood weerstaan.

Gebed
U, die wij de Eeuwige noemen,
Wie zijn wij dat U ons gedenkt,
Wij zoeken naar woorden
voor wat ons te boven gaat;
Wij bidden U: voer ons binnen in uw geheim,
doe ons volop delen in de trouw, de liefde,
en de bezielende kracht van U,
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Lied: Wek mijn zachtheid weer.
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is en mij toevertrouw
en het licht niet haat.