Synode

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de wereldwijde synode, die van 2021 tot 2024 in de katholieke kerk plaatsvindt en waaraan ook onze HTB parochie deelneemt.

De synode is een raadpleging onder alle bij de katholieke kerk betrokkenen over de toekomst van de kerk. Uniek in deze synode is dat Paus Franciscus ons állemaal (dus niet alleen de bisschoppen) vraagt ons uit te spreken. Niemand uitgezonderd en niemand uitgesloten! Hij doet met name een beroep op vrouwen en op mensen die zich in de kerk gemarginaliseerd of buitengesloten voelen.
Samen zijn we op zoek naar de goede weg.

We gaan op weg door te luisteren naar elkaar. Over de methode van de gesprekken zegt Paus Franciscus:
‘Een synode is geen parlement of opiniepeiling, maar een kerkelijk evenement met de Heilige Geest als hoofdrolspeler. Zonder de Geest is er geen synode’.
Paus Franciscus – in zijn toespraak bij de opening van het synodale proces op 9 oktober 2021.

Zie ook de bijlage: Leeswijzer Synode.
Inmiddels zijn we al een eind op weg in het synodale proces. Na de eerste wereldwijde consultatieronde (2021) onder alle gelovigen, centrale besprekingen van deze inbreng per continent (2023) en een wereldwijze synode in Rome (2023) zijn we nu in de fase waarin ieder zich mag uitspreken over de laatste vragen waarover nog onvoldoende consensus is.

Op 27 februari hebben we ons als parochie uitgesproken in een synodeavond, waarin we met ruim 70 parochianen in 2×4 dialoogtafels op een synodale manier hebben gesproken over vier, ons aangereikte thema’s:
1. Al of niet gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn
2. Vorming in een missionaire Kerk
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk
Het verslag van de avond (zie ook bijlage 1) is op 2 april naar de Landelijke Werkgroep Synodaliteit gestuurd. Met dit verslag dragen we als parochie actief bij aan de Nederlandse inbreng voor de 2e (en laatste) synode in Rome in oktober 2024.

De adviezen uit de synodale gesprekken die direct betrekking hebben op de parochie zijn verwerkt in een parochieverslag (zie ook bijlage 4 hieronder). Dit verslag zal met pastores en pastoraatsgroepen worden besproken.

Het Nederlandse verslag van de parochiële synodegesprekken is inmiddels naar Rome gestuurd. https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2024/05/1a-Synthese-synodale-gesprekken-Nederlandse-bisdommen-2024.pdf
De uitkomsten van de synodegesprekken in onze parochie, die op 27 feb in onze kerk plaatsvonden, zijn daarin opvallend zichtbaar.

Het Nederlandse verslag vormt, samen met die van andere landen, de input voor de de 2e wereldwijde synodevergadering in Rome in oktober.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de synode, mail ons of spreek ons aan.
Werkgroep Synode van de H. Titus Brandsmaparochie,
Ceciel Bruin (Bennekom), Maria van Schaijik (Wageningen), Toos Ettema (Ede),
(Mede op initiatief van Kerngroep Vorming & Toerusting)

Bijlage 1: Verslag synodeavond HTB (27 februari 2024)
Bijlage 2: Leeswijzer Synode
Bijlage 3: Verslag Consultatierondes: ‘Vergroot de ruimte van uw Tent’
Bijlage 4: Synodegesprekken parochieverslag