Zondagse vitaminen voor 10 mei

Zondagse vitaminen voor Moederdag 10 mei 2020
Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel de viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch een complete viering op ‘papier’ gezet:
Een mooi begin vinden ze altijd het lied ‘Stilte nu’! Het symboliseert het luiden van de klokken, je begint oorverdovend luid te zingen, maar langzaamaan sterft het klokgelui uit en wordt de zang ook steeds zachter tot er alleen een sopraan over blijft. Juist in deze tijd van stilte een lied om even de stilte te doorbreken.

Lied: Stilte nu

Stilte nu, stilte nu, stilte nu.
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht, dat wij niet wanhopen aan
Ooit vrede op aarde, stilte nu, stilte nu

Als iedereen in de kerk dan stil is, zou het openingslied volgen

Openingslied

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Eerste lezing: Handelingen 6, 1 – 7

Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

 

Lied Waar liefde woont
Lied bij psalm 133, gekozen omdat we hopen spoedig weer bij elkaar te komen.

Dat heel mag worden mijn huis, met al wie daar behoren,
vanouds en nieuw geboren, gebleven of verloren,
dat heel mag worden mijn huis

Dat groot mag zijn mijn hart en zacht en toegenegen,
als bron uit God gekregen tot overvloed, tot zegen,
dat groot mag zijn mijn hart.

Evangelielezing: Johannes 14, 1 – 12

In die tijd sprak Jezus: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’
Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’
Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’
Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.’

Korte bezinning bij de lezingen van deze zondag, door pastor Guido Dieteren

Vandaag is het Moederdag. Vandaag zijn we dankbaar voor alle moeders en zij die zijn als een moeder. En kijk eens op welke bijzondere wijze de evangelielezing van vandaag hierbij aansluit. Ik heb het voor u geteld: in deze evangelie-lezing komt maar liefst 12 keer het woord ‘Vader’ voor. Twaalf keer in één stukje tekst spreekt Jezus over God als zijn Vader.
Maar alle aandacht voor vader juist op Moederdag? Dat lijkt toch niet logisch.
Echter, wanneer we naar de originele tekst zouden kijken, dan zouden we ontdekken dat Jezus daarbij een heel bijzonder woord gebruikt: Jezus spreekt zijn Vader aan met het Aramese woord ‘Abba’. En Abba is eigenlijk niet helemaal gelijk aan ons woord ‘Vader’.

  • ‘Abba’ geeft veel meer iets aan van het vertrouwelijke dat ouders met hun kinderen hebben.
  • ‘Abba’ vertelt iets over de bescherming, het begrip, de geborgenheid van het gezin.
  • ‘Abba’ is pappa en mamma tegelijk.
  • ‘Abba’ is de liefde van de ouders.
  • ‘Abba’ is het woord dat kinderen gebruiken, wanneer ze ouders hebben, waarop het kind kan vertrouwen, ouders, die meeleven met hun kind, die er zijn voor hun kind.
  • ‘Abba’, dat is het woord dat Jezus telkens weer voor God gebruikt, dat is het woord dat wij allen ook mogen gebruiken voor God.

Omdat we mogen vertrouwen op God, omdat we ons allemaal bij Hem geborgen mogen weten. Juist nu, in deze onzekere tijden, nu veel mensen bezorgd zijn over gezondheid, toekomst en inkomsten, juist nu horen we woorden van vertrouwen.
Dat vertrouwen ligt ook precies verwoord in die prachtige uitspraak van Jezus in deze evangelielezing: “In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen.”
Bij God is er altijd wel een plekje vrij, Hij aanvaardt ons zoals we zijn, Hij zal ieder van ons opnemen in zijn genade.

En we hoeven dat Huis van de Vader niet alleen voorbij ons aardse bestaan te zoeken, we mogen het ook dichterbij halen. Onze eigen geloofsgemeenschap en onze grotere Titus Brandsmaparochie, dat is ook het huis van de Vader. Ook in dat huis van de Heer is ruimte voor velen. Met onze verschillende eigenschappen en kwaliteiten, en ook met onze veelzijdige visies en meningen mogen we een thuis vinden in deze gemeenschap van gelovigen. Dat is zeker niet nieuw, want al heel vroeg, bij de eerste christenen in de jonge kerk, leefde dit inzicht. De eerste lezing van vandaag vertelt ons daarover.

Laten wij ook nu, juist nu, werken aan een geloofsgemeenschap van warme betrokkenheid. Laten we bidden dat we ondanks de fysieke afstand die we allemaal ervaren, blijven werken aan en in een parochie, waar mensen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor iedereen.

U kunt de iets uitgebreidere bezinning van pastor Guido Dieteren ook bekijken op de website van de parochie: titus-brandsma-tv/zondagse-vitaminen-10-mei.’

 

Lied: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Lied: De disgenoten
Lied bij de uitreiking van de communie

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij -: ‘u zij vrede’.
gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

Lied: Wees gegroet, Maria
En tot slot een Marialied: Het is mei en het is Moederdag!

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,
De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen.