Zondagse vitaminen voor 14 juni

Vitaminen voor zondag 14 juni, Sacramentsdag
Deze zondagse vitaminen zijn voor u samengesteld door Marianne Thie en de liturgiegroep van het koor Arsis.
In de Rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een centrale plaats in. Sacramenten zijn rituelen waar een bijzondere betekenis aan toegekend wordt. Bekende sacramenten zijn de doop, het huwelijk, de ziekenzalving en de eucharistie. Handen spelen bij deze sacramenten een grote rol. Het thema voor deze vitaminen is: ‘Gevulde handen’.

Thema : Gevulde handen

Tekst
De man fluisterde: ‘God, spreek tot me!’.
En de leeuwerik begon te zingen.
Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: ‘God, spreek tot me!’.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.

De man keer rond en zei: ‘God, ik wil u zien!’.
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.
Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: ‘God, laat me een wonder zien!’.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.

Daarom werd de man wanhopig:
‘God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat!’.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg
en liep verder.

Lied ♫
Er komen mensen bij elkaar
keer op keer twee duizend jaar
op een plaats waar u te vinden bent toen en nu.

Refrein:
Gisteren nu en straks houdt U ons steeds vast
en ieder zal beamen ja hier zijn mensen samen

Tekst
Hard knijpen
God, waar ben je:
ik zou je wel eens tegen willen komen,
gewoon op straat.
Wist ik maar een adres
waar ik aan kon bellen.
waarop je opendeed
en ik je kon zien.

Ik zou je zo graag
de hand schudden.
Dan zou ik vragen
of je hard zou willen
knijpen in de mijne,
zodat ik zeker weet
dat je bestaat.
Want nu….

sta ik met lege handen.
Ik kan alleen de ene
In de andere schuiven
-handen vouwen,
ogen dicht-
én ik kan mijn hand
uitsteken naar de
mensen om mij heen.

Is dat de bedoeling?
God, kunnen we
jou ervaren in
de ontmoeting met
anderen en met onszelf?
Tsja… misschien
kom ik je dan toch
nog weleens tegen.

Lied ♫
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten
over het water ben je mijn vuur;
dicht aan je hart wil ik overnachten
zonder jou heb ik rust noch duur.

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten
over het water ben je mijn vuur.

Lezing uit Johannes 6, 51, 53-58
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’
Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’

Lied ♫
Het breken van het brood,
het rondgaan van de wijn is een gebaar
naar Jou, God, die niet ver
maar dichtbij ons wil zijn, en naar elkaar.
Waar steeds meer mensen voor de feiten buigen,
blijven wij geloven en getuigen
dat het ook anders kan.
De wereld omgekeerd, de aarde goed beheerd.
Wie droomt daar nooit eens van ? (2x)

Tekst
Gevulde handen

Haar ene hand, gevuld met zegeningen,
stak ze naar me uit.
Dit zijn de mensen die me met liefde omringen,
bij wie ik mijn zorgen uit.

Haar andere hand, gevuld met alle zorgen,
door jaren heen verzameld,
liet ze toch vol dankbaarheid zien;
ook al waren er veel zorgen,
altijd kwam er een nieuwe morgen.

Beide handen hebben gedragen,
geleden, geknokt, met al haar vragen.
Ze weten wat leven is,
wat vreugde geeft, maar ook gemis.

Dankbaar vouwde ze haar handen,
zegeningen en zorgen kwamen bij een.
Het hield elkaar in evenwicht,
zo werd de last verlicht.

Lied ♫
Samen delen, samen leven
zo wordt ons verbond beschreven,
leef in mij want ik leef ook in jou. (2x)

Blijf mij breken, blijf mij delen, blijf mij zo nabij.
Deel mijn liefde, deel mijn leven, zo leef jij in mij,
zo leef jij in mij.

Tekst
Brood in de handen van God

Van bloem moet gij twaalf broden bakken, elk van twee issaron. Die moet gij in twee rijen van zes voor de Eeuwige op de tafel van zuiver goud leggen. Lev. 24,543

Op een dag lag een rijke bakker te slapen in de synagoge. Op dat moment werd Leviticus 24, 5-6 gelezen, waarin de kinderen van Israël gevraagd wordt om twaalf broden op het altaar te leggen.
De bakker dacht dat God persoonlijk tot hem had gesproken. Hij haalde twaalf broden die hij achter het gordijn bij de Bijbelrollen verstopte.
Hij was nog maar net weg of de schoonmaker van de synagoge kwam het heiligdom binnen. Hij bad: ‘O Heer, ik ben zo arm. Mijn gezin lijdt honger. We zullen sterven tenzij U een wonder verricht.’ Na zijn gebed ging hij aan het werk en vond de broden. ‘Een wonder!’, riep hij uit.
Het tafereel herhaalde zich een paar jaar lang. Totdat de rabbi op een dag toevallig zag wat zich afspeelde. Toen de waarheid boven tafel kwam, waren de bakker en de schoonmaker teleurgesteld dat God geen deel uitmaakte van hun leven.
Maar de rabbi zei: ‘Kijk naar jullie handen. Het zijn de handen van God, die brood ontvangt en het uitdeelt.’

Zegenwens
Zegen onze handen
om de vele goede gaven van het leven met anderen te delen
en om mensen in uw naam samen te brengen.
Zegen onze voeten
om in het leven van elke dag
uw wegen van vrede en verzoening te gaan.
Zend ons naar plaatsen waar mensen wachten
op uw verlichtend woord.
Heer,
zegen ons doen en laten
om anderen meer tot zegen te zijn.
Amen.

Lied ♫
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven wat een ander je misdoet.

Open je oren om te horen
Open je hart voor alleman. (2x)