Shalom, een religieuze gemeenschap in onze parochie

Enige tijd geleden heeft kardinaal Eijk aan onze Zalige Titus Brandsma parochie een speciaal verzoek gedaan. Het betreft de vestiging van een religieuze gemeenschap in onze parochie. De Nederlandse Kerk heeft altijd veel steun ondervonden van religieuze gemeenschappen, in diverse parochies waren wel paters of zusters aanwezig. Bijna alle ordes en congregaties in ons land kampen echter met vergrijzing. Vanuit de overtuiging dat een nieuw religieus charisma een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het Aartsbisdom Utrecht heeft kardinaal Eijk de internationale katholieke beweging Shalom uit Brazilië gevraagd en bereid gevonden zich in ons bisdom te vestigen. Shalom is een beweging met internationale ervaring op het gebied van sociaal-diaconaal werk, geloofsverkondiging, gezinspastoraat, jongerenwerk en retraites. Shalom is opgericht in 1982 en heeft wereldwijd 2300 leden. In Europa is Shalom onder meer gevestigd in Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland.
Shalom kent gehuwde leden, geconsacreerde leken die celibatair leven en priesters. Vijf leden – een priester, een lid dat zijn net zijn theologiestudie heeft afgesloten, en drie vrouwelijke geconsacreerde leken – leren momenteel in voorbereiding op hun komst naar ons aartsbisdom Nederlands. Pater Aristóteles (36 jaar) is priester gewijd in oktober 2010. Samuel (30 jaar) heeft zijn baccalaureaat in de theologie afgerond aan de Theologische Faculteit van Lugano (Zwitserland) in juli 2011. Van de drie vrouwelijke leden is er één 35 jaar, Dorothea, de andere twee, Danielle en Amanda zijn 26 en 27 jaar. Twee zijn afgestudeerd in de (technische) chemie, de laatste heeft een boekhoudkundige opleiding.
Pater Aristóteles kan worden benoemd tot parochievicaris wanneer hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Samuel kan bij voldoende beheersing van het Nederlands benoemd worden tot pastoraal werker. Of hij diaken en/of priester wordt, is nu nog onzeker. De drie vrouwelijke leden werken mee in de parochie zonder inkomen. Hun specialisatie ligt op het terrein van jongerenpastoraat, catechese en diaconie. Mochten ze uiteindelijk blijken te beschikken over voldoende theologisch opleidingsniveau, dan kunnen zij mogelijk een benoeming krijgen als categoriaal parochiemedewerkster.
Zoals gezegd heeft de kardinaal ons gevraagd of onze parochie bereid is deze gemeenschap in haar midden op te nemen. Vanuit de hoop dat deze gemeenschap te zijner tijd een bijdrage zal leveren aan onze parochie heeft ons bestuur besloten hen woonruimte te bieden in de pastorie van Renkum. Daarom zal deze pastorie verbouwd worden met ondersteuning van het bisdom. Ook komt op de begane grond van deze pastorie een ruimere ontvangstzaal voor het werk van de gemeenschap, voor de ontvangst van bedevaartsgroepen en voor de functie van inloophuis. Het aartsbisdom zal zorgdragen voor scholing van de leden van de groep in de Nederlandse taal en cultuur. De leden van Shalom zullen vanuit hun religieuze motivatie echter op uiterst sobere basis leven. Verder zult u op de hoogte gehouden worden via de website en de parochiebladen.
Wij verwachten dat zij zich in het begin van het najaar vanuit Brazilië in Renkum komen vestigen. Wij zijn verheugd om hun komst en hopen dat zij op een gastvrij onthaal mogen rekenen in onze parochie (naar verwachting zullen twee van hen al op bezoek komen bij de opening van het bedevaartpark in Renkum).

Eén antwoord op “Shalom, een religieuze gemeenschap in onze parochie”

 1. Gastarbeiders in de wijngaard
  In dit voor de kansel bedoeld bericht en een nieuwsbericht op de website van het bisdom (zie http://www.aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Religieuze-gemeenschap-Shalom-vestigt-zich-in-Renkum.aspx), bevat in essentie de volgende mededelingen:
  • pastoor Henri ten Have heeft bekend gemaakt dat vijf leden van de religieuze gemeenschap Shalom zich in onze parochie zullen vestigen.
  • Vanuit de hoop dat deze gemeenschap te zijner tijd een bijdrage zal leveren aan onze parochie heeft ons bestuur besloten hen woonruimte te bieden in de pastorie van Renkum.
  • De vestiging van de religieuze gemeenschap Shalom in de Zalige Titus Brandsma parochie vindt plaats op verzoek van kardinaal Eijk.
  Kardinaal Eijk lijkt met de uitnodiging aan Shalom een marsroute in te zetten voor het oplossen van het Nederlandse priestertekort. Zijn werkbezoek vorig jaar aan Shalom in Brazilië wijst daar ook al op (zie: http://www.aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/MgrEijkbezoektBrazilieontmoetingmetShalom.aspx). Vestiging van een religieuze gemeenschap elders is geen onbekend verschijnsel en daar is op zichzelf geen bezwaar tegen. Maar of dat in dit geval tot een levensvatbare situatie zal leiden valt te betwijfelen. Het is immers, in de situatie waarin de kerk in Nederland zich bevindt, niet aannemelijk, dat een dergelijke gemeenschap zich autonoom vanuit Nederland zal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er regelmatig voeding vanuit Brazilië nodig zal zijn. In het pastoraal beleid van de kardinaal zal dat een passende oplossing voor de pastorale nood betekenen, maar velen zouden waarschijnlijk liever een oplossing zoeken in de richting die door de Dominicanen is gewezen.
  Pastoor ten Have zegt: “Wij zijn verheugd om hun komst en hopen dat zij op een gastvrij onthaal mogen rekenen in onze parochie.” De pastoor zal vanuit zijn eenzame positie toejuichen dat hij op termijn weer versterking krijgt van een kapelaan (parochievicaris heet dat tegenwoordig). Bovendien wordt hiermee de zorg voor het bedevaartsoord Renkum verzekerd. De omvangrijke groep buitenlandse parochianen, die voor kortere of langere tijd in Wageningen werken of studeren, zullen wellicht de internationalisering van het priestercorps toejuichen, te meer omdat zij zich veelal minder thuis zullen voelen bij de wijze waarop in Nederland tegen de kerk wordt aangekeken. Maar voor veel Nederlandse parochianen zullen taal en cultuurverschillen een onoverkomelijke drempel blijken.
  Het parochiebestuur heeft zich ongetwijfeld uitgebreid beraden over de financiële en arbeidsrechtelijke consequenties van deze stap en over de consequenties voor eerdere plannen met de pastorie van Renkum. Dat het bisdom zal zorgdragen voor scholing en zal bijdragen in de kosten van de verbouwing van de pastorie is maar een deel van het verhaal. De kosten zullen zeker voor een belangrijk deel gaan drukken op de parochie. “De leden van Shalom zullen vanuit hun religieuze motivatie echter op uiterst sobere basis leven.” zegt het bericht over de vestiging. En: “De drie vrouwelijke leden werken mee in de parochie zonder inkomen.” Hoe voorzien ze dan in hun levensonderhoud? En hoe verhoudt hun vestiging in Nederland zich met het strikte Nederlandse beleid m.b.t. verblijfsvergunningen en arbeidsmigratie? Ook de positie van de pastoraal werkers in het huidige team en de kansen van Nederlandse pastoraal werkers bij de invulling van toekomstige vacatures zal de aandacht van het parochiebestuur hebben gehad. Een en ander wekt nieuwsgierigheid op naar de inhoud van de adviezen, die parochiebestuur en pastoraal team over deze materie aan de pastoor zullen hebben gegeven.
  En aan ons, parochianen, wordt niets gevraagd. Ook dit ongevraagde commentaar zal niet welkom zijn; daarom zijn wellicht ook geen antwoorden op bovenstaande impliciete vragen te verwachten. Maar dat maakt het wel moeilijk voeding te geven aan de hoop van de pastoor op een gastvrij onthaal.
  Jos Jansen

Reacties zijn gesloten.