Raad van Kerken Bennekom

Raad van Kerken Bennekom

geschreven door Hans Westendorp

De Raad van Kerken Bennekom (RvKB) is een samenwerkingsverband tussen vier Bennekomse geloofsgemeenschappen. Naast onze eigen geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina zijn dat de Vrijzinnigen (de Ontmoeting), de Gereformeerde kerk (Brinkstraatkerk) en de Hervormde kerk (Oude of Sint-Alexanderkerk en Ichthuskerk). De RvKB is aangesloten bij de landelijke Raad van Kerken.
Het doel van de RvKB is om de oecumene in Bennekom te bevorderen. Hiertoe organiseert de RvKB zelf verscheidene activiteiten, maar ondersteunt ook andere initiatieven die al dan niet vanuit één van de vier aangesloten geloofsgemeenschappen zijn ontstaan. Zo kan de RvKB als een soort paraplu fungeren waaronder we met elkaar samen vieren, maar ook samen doen.
Er zijn diverse activiteiten/werkgroepen, waaronder de Eenheidszondag; Keltische vieringen; Maand van de Spiritualiteit; Moment van Gedenken; Sobere maaltijd; Stiltevieringen; Taizé-vieringen; Volkskerstzang; Vredesweek; Wereldmaaltijd.
Hieronder zal ik enkele activiteiten die me aanspreken, dus waar ik op de één of andere manier “iets mee heb”, nader belichten.

Voor mij persoonlijk is het heel zinvol om met elkaar te zoeken naar overeenkomsten tussen de verschillende geloofsgemeenschappen; naar wat ons bindt in ons geloof in God. De onderlinge verschillen mogen daarbij best benoemd worden. Door die verschillen van elkaar te respecteren, kunnen we van elkaar leren en kunnen we ontdekken wat ons eigen geloof voor ieder van ons betekent.

De Eenheidszondag (in januari) is voor velen de meest “zichtbare” activiteit van de RvKB. Voor mij is de Eenheidszondag altijd weer een hoogtepunt. Mensen die je wel eens ontmoet bij de supermarkt, op het schoolplein of tijdens een wandeling in het bos, kom je dan ineens ook in de kerk tegen.
Voorheen was de Eenheidszondag altijd in de DVO-hal, maar sinds enkele jaren vindt deze plaats in de Brinkstraatkerk. De keuze (uit praktische overweging) voor de Brinkstraatkerk snap ik wel, maar de vieringen in de DVO-hal hadden ook wel iets. In een sporthal – “neutraal terrein” voor elke geloofsgemeenschap – was de verbinding tussen de zondagse kerk enerzijds en de door-de-weekse samenleving anderzijds zo mooi zichtbaar.
De Eenheidszondag markeert zowel het begin van de Week van Gebed als de Maand van de Spiritualiteit. In Bennekom werd dit jaar hieraan een eigen invulling gegeven door beide thema’s op een mooie manier met elkaar te vervlechten tot “Leven met recht voor ogen vraagt lef!”
In het kader van de Maand van de Spiritualiteit werden verder bijeenkomsten georganiseerd rondom inspiratie en zingeving: onder andere discussie, samen koken, muziek, een lezing door burgemeester René Verhulst, film, wandelen.
De Maand van de Spiritualiteit werd afgesloten met een Keltische viering. Meditatieve overwegingen werden ondersteund door beelden en afgewisseld met Ierse muziek. Na afloop werd er bij de koffie Iers soda bread geserveerd, met boter en jam. The Good Celts speelde nog even door en – voor wie wilde – was er een Guinness biertje.
Kort na Allerzielen (waarbij tijdens een mooie dienst in onze kerk de overledenen worden herdacht) is er in Bennekom sinds enkele jaren een bijeenkomst waarin een bezoek wordt gebracht aan de begraafplaats in Bennekom. Tijdens het Moment van Gedenken wordt, na een korte bijeenkomst met gebed, meditatie, stilte en muziek, vanuit de Oude of Sint-Alexanderkerk in één stoet gewandeld over de begraafplaatsen aan de Kerkhoflaan en Alexanderweg. Eenieder krijgt bij de uitgang van de kerk een grafkaars mee. De route is met vele fakkels (en deels elektrisch) verlicht. Op verscheidene punten wordt gemusiceerd. Men kan de graven van overleden dierbaren bezoeken en hier de grafkaars achterlaten. Persoonlijk vind ik dit een indrukwekkende gebeurtenis.
Bij de evaluatie van de tweede avond waarop het Moment van Gedenken werd georganiseerd, is mij toegezegd dat in november 2019 de route niet langs, maar óver het Katholieke deel van de begraafplaats zal voeren. Ik ga ervoor waken dat deze belofte ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en hoop tegelijkertijd dat er vanuit onze kerk nog méér mensen aanwezig zullen zijn en hun kaars op het Katholieke deel zullen achterlaten.

Een paar keer per jaar is er op vrijdagavond in onze kerk een Taizé-viering. Belangrijke elementen in deze viering zijn, naast de verstilling, de meditatieve liederen waarbij de korte teksten vaak herhaald worden. Wie kent niet “Bless the Lord, my soul”, “Als alles duister is” of “Laudate omnes gentes”?
Het koor en de muzikale begeleiding bestaat uit mensen met verschillende kerkelijke achtergronden; dat is helemaal in lijn met het oecumenische gedachtengoed van een internationale kloostergemeenschap in het Franse Taizé, dat sinds 1945 mensen – vooral ook jongeren – vanuit de hele wereld met elkaar verbindt.

In de Adventstijd wordt tijdens de Volkskerstzang iedereen (al of niet gelovig) in de gelegenheid gesteld iets mee te krijgen van de kerstsfeer. Met muzikale ondersteuning van een koor en/of een orkest worden bekende kerstliederen gezamenlijk gezongen en kunt u tevens luisteren naar minder bekend kerstrepertoire.

Wat het bespreken van de activiteiten van de Raad van Kerken Bennekom betreft, wil ik het hierbij laten. Hoewel ik er hier niet dieper op ingegaan ben, wil ik de Sobere maaltijd en de Stiltevieringen (in de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen), de jaarlijkse excursie, de Wereldmaaltijd op Wereldvoedseldag en de activiteiten rondom de Vredesweek (naast enkele andere initiatieven) toch niet helemaal onbenoemd laten.
Een uitgebreide opsomming van alle activiteiten die onder de paraplu van, of door de Raad van Kerken Bennekom worden georganiseerd vindt u op de website rvkbennekom.com.

Het is u wellicht opgevallen dat ik in dit artikel tot nu toe nog geen aandacht heb besteed aan de Lintviering. En dat terwijl de Lintviering in mijn ogen één van de meest uitgesproken mogelijkheden is om ons geloof in oecumene letterlijk op straat zichtbaar te maken. Voor wie het niet weet: tijdens een Lintviering wordt er een gezamenlijke viering gehouden in meerdere (doorgaans drie) kerken tegelijk. De viering in alle kerken heeft eenzelfde rode draad, al kan de “rode kleur” per kerkgebouw, door eigen accenten, iets verschillen. De viering bestaat uit drie gedeelten; op twee momenten tijdens de viering wisselen de kerkgangers van gebouw en lopen gezamenlijk – dus als een lint van mensen – van het ene naar het andere kerkgebouw. Daarbij is het heel goed mogelijk dat de kerkgangers die afkomstig zijn van onze kerk en onderweg zijn naar de Brinkstraatkerk ergens midden in het dorp de kerkgangers tegenkomen die vanuit de Brinkstraatkerk onderweg zijn naar de Oude of Sint-Alexanderkerk, of die juist vanuit deze laatstgenoemde kerk onderweg zijn naar onze kerk. Na afloop, als iedereen na twee wissels een complete viering verdeeld over drie locaties heeft bijgewoond, kan men elkaar ontmoeten op een vierde locatie, bijvoorbeeld – de naam suggereert het al – in de Ontmoeting, om daar gezamenlijk koffie of thee te drinken en over de viering na te praten.

Waarom heb ik de Lintviering bewaard voor het laatst? Omdat deze, in mijn ogen prachtige, manier van oecumene-vieren door de RvKB (tijdelijk?) in de koelkast is gezet. Over de achtergronden van die beslissing kan ik nog wel een bladzijde vol schrijven, maar dat doe ik niet. Eigenlijk hoop ik binnenkort van u te vernemen dat u het met me eens bent dat de Lintviering niet ongemerkt definitief van de agenda mag verdwijnen. Als ik gesterkt word in mijn opvatting dat er over één of twee jaar weer een Lintviering in Bennekom gehouden zou moeten worden, dan ga ik me daar binnen de RvKB sterk voor maken.
En wellicht wilt u me hierbij helpen. Dát kán, want binnen de RvKB is er momenteel een vacature voor een lid vanuit onze Maria Virgo Regina-geloofsgemeenschap! Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer onze geloofsgemeenschap weer door twee personen wordt vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Bennekom. Voelt u ervoor lid te worden van de RvKB? Laat het me weten!

Ik hoor of lees graag van u.
Hans Westendorp