Verslagen 2014-2015

Wat er gebeurde:

 • Maandag 11 meionze slotavond. Een muzikale afsluiting door de heer Henk Bouwman, die 15 bijzondere Latijns-Amerikaanse instrumenten bespeelt. Hij vertelde over zijn jaren dat hij met een muziekgezelschap rondreisde. Daarnaast gaf hij ook uitleg over de instrumenten en over de inhoud van de gezongen nummers. Het was een erg gezellig avond met heel veel muziek en zang. Henk bespeelde voor ons zijn heel bijzondere Harp, fluit en gitaar. Daarbij zong hij in diverse talen. Een enkele keer konden de dames echt niet stil zitten en werd er vrolijk meegedaan. Het was een fantastische afsluitende avond van het KVG-jaar.

 

 • Dondedag 16 arpil: Ons reisje naar Kevelaer:  We waren met 33 dames en hadden een interessante en gezellige dag naar Kevelaer en Xanten. De bus reed over binnenwegen, prachtig landschap met sleedoornbloesem en wilde kers. In Kevelaer kregen we heerlijk gebak met koffie en een heel uitgebreide rondleiding door een Duitse leraar Nederlands, die uitstekend kon vertellen en ons de Genadekapel, de Mariabasiliek en de Kaarsenkapel van de pelgrimskerk liet zien alsmede gebouwen in het stadje. De zon scheen en zo werd het een stralende dag. In Xanten hebben we na een lekker en gedegen Duits maal de St. Victordom bekeken en een rondleiding gehad. Er waren o.a. prachtige drieluiken, met heel verfijnd houtsnijwerk. Onze chauffeur vertelde onderweg ook af en toe. Het was een fijne dag.
 • Zaterdag 11 april: De kledinginzameling van Mensen in Nood die op zaterdag 11 april werd gehouden, heeft ruim 600 kilo kleding opgebracht. Dat is 200 kilo minder dan vorig jaar. Wel jammer dat het dit jaar wat minder was, maar we zijn er toch heel tevreden over. De tijd is wat moeilijker en er zijn de laatste tijd heel veel kledingacties. In dat licht gezien is het toch weer een hele goede opbrengst. Al met al betekent het een mooie bijdrage aan het ontwikkelingsproject van Mensen in Nood in Bangladesh, waar voorzieningen worden gerealiseerd om mensen een veilig heenkomen te bieden bij overstromingen. Door de overstromingen verdrinken daar jaarlijks duizenden mensen.
  Mensen in Nood wil, vooral ook namens de bewoners van deze gebieden, iedereen die door het brengen van kleding hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken.
  Het ligt in de bedoeling om volgend jaar rond deze tijd weer een inzameling te houden. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, wordt iedereen gevraagd om vanaf nu alweer de kleding hiervoor te bewaren.
  Willemien de Groot
 • Maandag 30 maart Mevrouw Tatjana Polman houdt een lezing over ”Anna Paulowna en de Oranjes”. Er waren zo’n 30 dames en een heer.
  Anna was de kleindochter van Catharina de Grote. Haar grootmoeder was ooit op 15 jarige leeftijd uit Stettin (uit vroegere Pruisen) naar Rusland gekomen, om te trouwen met Tsaar Peter III, een wat wereldvreemde man. Volgens Tatjana heeft deze Catharina haar echtgenoot weggemoffeld oftewel vermoord met medewerking van een van haar minnaars, een officier uit het Russische leger. Catharina was gaan wonen in het paleis met duizenden kamers, nu museum Hermitage. Catharina, de grootmoeder van Anna Paulowna kocht immens veel kunst van bekende kunstenaars, o.a. Rembrandt. Ze liet zo’n 4000 schilderijen en vele andere kunstvoorwerpen na. Ze regeerde 35 jaar, haar zoon tsaar Paul, de vader van onze Anna Paulowna maar 5 jaar. Anna groeide op in deze omgeving van rijkdom en feesten, pracht en praal, kortom in het Sint Petersburg met het rijke hofleven. Ze leerde er ook bekende mensen uit die tijd kennen, kunstenaars, componisten en filosofen. Er was een wintertuin met exotische planten en dieren. Het mooie is, dat de tsaar van elke kamer uit het Hermitage paleis een schilderij liet maken waarop alle kunst uit die kamer te herkennen is. Janneke zag o.a. het schilderij van de verloren zoon van Rembrandt duidelijk herkenbaar op deze inventaris-schilderijen. ’s Zomers woonde Anna met haar ouders, tsaar Paul I in het buitengoed Pavlovsk. Anna’s hand was fel begeerd om politieke en financiële redenen. Toen ze 15 was werd door Napoleon om haar hand gevraagd, maar die was in de ogen van de Romanov’s een onbeduidend luitenantje. Uiteindelijk kreeg de Nederlandse Willem II haar als echtgenote. In de tijd van Willem II werden Noord- en (België), Zuid-Nederland samengevoegd. Een besluit van Engeland, Duitsland en Rusland. Zo was Willem in ieder geval een goede partij. Maar Peter de Grote had een wet uitgevaardigd, dat als een dame van de Romanov tsaren de man niet mocht, dan was het jammer, maar dan ging het huwelijk niet door. (wat ik me afvraag, zou er echt geen druk op de dames zijn uitgeoefend?) Maar als wet wel heel vooruitstrevend. Anna vond Willem volgens de verhalen wel wat. Hij was in ieder geval gek op de feesten aan het Russische hof. In Nederland vond men Anna Paulowna veel te zelfbewust en majestueus. Ze was een capabele schilderes, ook portretteren kon ze goed. Ze was een talenwonder sowieso leerde de elite in Europa Frans, Anna sprak meerdere talen, maar ook in wiskunde en natuurkunde was ze goed. Eenmaal uitgehuwelijkt leerde ze snel Nederlands. En zij sprak onze taal vloeiend terwijl Willem nog steeds gebrekkig Nederlands sprak. Willem had zijn scholing in Engeland, Oxford gehad. Hij studeerde er rechten en hij had in Duitsland aan de militaire academie gestudeerd. Hij maakte goede carrière, maar was volgens Wellington een wispelturig man. In Waterloo werd Willem II in de schouder geraakt tijdens de strijd en hij bleef nog lang nadat het nodig was met een soort mitella om lopen, hij was nogal ijdel. Wel kreeg hij als held van Waterloo van de Nederlandse staat paleis Soestdijk, een jachtslot. Willem hield o.a. ook heel veel van mannen en ging om met revolutionaire figuren. En hij was niet zo “fit for the job” als koning, hij feestte liever. Samen verzamelde Anna en Willem II wel een mooie collectie schilderijen, veelal Vlaamse primitieven uit de 14 e en 15 e eeuw, van meesters. Ook in België gaf het koninklijk echtpaar heel wat feesten en op een dag brandde het paleis in zuid Nederland ? af, waardoor de Russische kunst en de juwelen van Anna voorgoed verloren waren. België scheidde zich af van Noord Nederland in 1830. Het echtpaar ging terug in Nederland wonen in paleis Soestdijk, omgetoverd van jachtslot tot paleis door Anna. De verzamelde kunst van Willem en Anna ging naar een speciaal daarvoor gebouwd museum aan de Kneuterdijk in Den Haag, nu het gebouw van de Staten Generaal. Dit gebouw met de collectie stelde koning Willem II open voor het gewone publiek. Het was trouwens een multifunctioneel gebouw. Anna kreeg vanuit Rusland ook weer nieuwe juwelen en kunst en geld toegestuurd van haar broer. Door al Willems vreemde escapades werden hij en Anna in een moeilijk pakket gebracht. O.a. financieel. Gelukkig had Anna veel geld en een macht aan juwelen meegebracht als bruidsschat en een gouden koets. Maar dat alles kon zijn schuldenberg niet doen smelten. Zij kreeg van Willem nog wel het huisje van Tsaar Peter de Grote in Zaandam en heeft dit zorgvuldig geconserveerd. Een van de zoons van Anna en Willem was de latere koning Willem III., een vrijbuiter, en helaas was ook zijn gedrag volgens de annalen niet erg correct. Gelukkig huwde hij op zijn 62ste de ons bekende Emma. Na de dood van Willem II, Anna’s echtgenoot, wijdde zij haar leven verder aan goede doelen. Ze liet scholen voor arme meisjes oprichten, ziekenhuizen voor soldaten, naaiateliers oprichten, zodat meisjes een beroep leerden en de spullen in het atelier gemaakt, gingen dan weer naar de armen. Anna heeft de Nederlandse adel een goede lichaamshygiëne bijgebracht. In Rusland was ze gewend aan sauna’s, wassen in de sneeuw of een wak. Hier aan de Kneuterdijk zocht ze zelfs tevergeefs naar een badkamer. Nota bene, Koningin Maxima draagt nog juwelen, die overbleven uit Anna’s collectie.
 • Woensdag 18 maart: is er weer een koffieochtend. De intekenlijsten komen er tijdens de avonden van de lezing en u kunt bellen met Toos Teunissen: 0318 418955, of Lia Fintelman: o318 617726.
 • Maandag 6 maart:  Wereldgebedsdag, in onze kerk werd de avondviering gehouden. De liturgie is dit jaar in de Bahama’s samengesteld. Overal in kerken rond de wereld wordt op deze dag dezelfde liturgie gebruikt en wordt er een snoer van gebeden rond de wereld gelegd. De opbrengst van de collectes was 326,10 euro. Woorden van Jezus: ”Dient elkaar door de liefde. IK geef het voorbeeld. Volg mij!” is de inspirerende leidraad voor deze gebedsdag. De muziek werd door de “cantorij” o.l.v. Elly Meijer verzorgd. Met dank aan Willemien Brouwer, die deze dagen altijd voorbereid en organiseert. Info: www.wereldgebedsdag.nl.
 • Maandag 2 maart: avond waarbij Dhr Hoogerkamp vertelt wat “Kiepkerels en Hannekemaaiers” waren.
  Meindert Hoogerkamp geeft een lezing over: “De Kiepkerels en de Hannekemaaiers”. Drie eeuwen massale instroom van Duitse seizoenarbeiders, marskramers en dienstmeisjes. De hannekemaaiers waren diegenen die uit Duitsland (voornamelijk uit Westfalen en het Graafschap Lingen van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw) in de zomer te voet naar Nederland kwamen om bijv. op het te land werken. In Duitsland heerste er in die tijden oorlog en armoede. ”Hier die Not, dort das Brot”, zo zei men in Duitsland. De term “Hannekemaaier” is afkomstig van de naam Johannes, doorgaans afgekort tot Hannes  en is ontleend aan de dag van traditionele indiensttreding, Sint Johannes dag (24 juni). De eerste Hannekemaaiers kwamen om gras te maaien. Toen bekend werd dat Nederlanders geïnteresseerd waren in Duitse koopwaar begonnen sommige Hollandgang, de zogenaamde Kiepkerels, om wat extra geld te verdienen deze gewilde waar mee te nemen. En dat vervoerden ze in hoog opgeladen manden die ze op de rug droegen (kiep-mand in het Nedersaksisch). Ze trokken van deur tot deur, van de ene boerderij naar de andere en koppelden zo “en passant” ook wat boerendeerns en boerenjongens, want ze wisten precies waar er jonge mensen vrij waren. Ook Duitse vrouwen trokken met waar rond. Zij droegen die in het algemeen op hun hoofd. Naar schatting 140.000 uit het huidige Duitsland afkomstige Hannekemaaiers hebben zich tussen 1815 en 1850 blijvend in Nederland gevestigd. In volksverhalen komt de figuur van ” Hannekemaaier” voor en wordt vaak uitgebeeld als dommig figuur. Er bestaan veel verhalen over “Hans Hannekemaaier” uit Münsterland; hij speelt soms een rol, die vergelijkbaar is met die van Tijl Uilenspiegel. De seizoenarbeiders werkten over het algemeen hard en goed, het waren flinke en sterke lieden. Ook van de veelal katholieke Kiepkerels, Marskramers, die hier met hun koopwaar kwamen, vestigden er zich heel wat voorgoed in Nederland. Zij gaven een positieve impuls aan de Hollandse economie, vormden bijv. een deel van de nieuwe warenhuizen, zoals de Winkel van Sinkel. Leeuwarden alleen al had 41 Duitse zaken. En wat denkt u bijv. van V&D, P&C, C&A en de gebr. Lampe, door Duitsers opgericht: “Wir sind immer billiger”. Tussen haakjes, in Kevelaer, waar wij met ons reisje naartoe gaan, staat een beeld van een ”Kiepkerel” als aandenken aan deze tijd. De import-Duitsers waren goede zakenlieden, bouwvakkers, broodbakkers, dijkenbouwers, dienstmeisjes, veengravers en ga zo maar door. Ook steen- en pottenbakkers, bloemenkwekers uit Duitsland vestigden zich hier. Het ene na het andere kanaal in Noord-Zuid Holland werd met behulp van Duitse gastarbeiders gegraven en het lagere personeel bij de Oost Indische Compagnie bestond uit…..Duitsers. Menig intellectueel of politicus kwam in volgende generaties uit deze gezinnen voort. Zo’n nieuwe impuls deed ons land goed. Altijd weer zijn we een toevluchtsoord voor mensen in economische, religieuze of politieke  nood. En we zijn er door gegroeid, als land.
 • Maandag 2 februari: Creatieve middag: Samen met Lia, Toos en Marian hebben we ’s middags met zo’n 20 dames Paas-eierwarmers gemaakt. De een nog mooier dan de andere, wat leuk om te zien wat iedereen ervan maakt. Praten en “breien” gaat in ons geval van K.V.G. dames prima samen. Buiten hagelde het en binnen was het warm en gezellig. We weten nu ook meteen weer meer van elkaar!
 • Maandag 26 januari: Bridge-drive ten bate van Melania. Deze werd gehouden in de Parochie- en de Torenzaal.  48 enthousiaste bridgers hebben op 26 januari gebridged voor Melania. Het was een mooi gezicht, de beide zaaltjes vol met mensen die heerlijk genoten van het spel. Ondertussen werd er voor koffie en thee gezorgd. In de loop van de avond was er de mogelijkheid om een wijntje, biertje of fris te bestellen. De opbrengst van die consumpties was ruim € 100,-. Totaal heeft deze avond € 484,75 opgebracht.
 • Maandag 5 januari: Onze Nieuwjaarsreceptie en de lezing door Klaas Postma over het onderwerp Basilica. We beginnen met de Griekse woorden Aula, oftewel stoà en basilikè, “koningshal” later in Italië een gebouw voor handel en rechtspraak. De oudste overblijfselen van een basilica zijn de overblijfselen van de Basilica Porcia in Rome uit 184 voor Christus. Het waren publieke ruimten, waarin recht werd gesproken aan het eind van de overdekte hal, waar soms een verhoging was met soms een ronde uitbouw, de apsis, waarin ramen voor de lichtinval. Er werd ook handel gedreven in de aan weerszijde gelegen gedeelten van de rechthoekige ruimte, hier werden de handelaars van elkaar  en van het middendeel gescheiden door een zuilenconstructie, de zuilengalerij, zijbeuken.  Dit gebouw lag vaak aan een “forum”, plein, waar meerdere gebouwen aan lagen.  Nu is onze kerk Maria Virgo Regina gebouwd, volgens het grondplan van de Basilica. En dat is de reden, dat zij is verklaard tot monument door de gemeente Ede. U ziet de kerk aan het plein. We zien een overdekte zuilengalerij, die open is aan de voorkant, en die toegang verleent tot de hoofd- en zij-ingangen. We zien een zadeldak, een kenmerk voor de basilica. Binnengegaan ziet u een rechthoekige ruimte met in het algemeen aan weerszijde een zuilengalerij, de zijbeuken, zijschepen. In het geval van onze kerk is er rechts een zijbeuk, geflankeerd door zuilen en links is dat niet het geval. Zoals Kitty ter plekke al opmerkte er is enige asymmetrie in onze kerk, ook buiten bij het zadeldak, de bouwpastoor wilde het hierdoor mogelijk wat spannender maken? Boven de zuilengalerijen aan de zijkanten is de muur verhoogd en zitten grote ramen, dit noemen we: ”de lichtbeuk”.  Aan het eind van de rechthoekige ruimte, kijkend door het middenschip, ziet u een verhoging met een ronde uitbouw: de apsis met glas in lood ramen. De christenen hebben de basilica-vorm overgenomen uit de seculiere, publieke bouw. Ze hebben het als een grondplan genomen voor hun sacrale, heilige gebouwen. Soms is er voor de verhoging en de apsis een kleine uitbouw naar rechts en links, het dwarsschip. Dit dwarsschip kan geaccentueerd worden door beelden of schilderingen, soms fresco’s. Kijkt u nu nog eens rustig in onze kerk rond en voel de verbondenheid met de christenen in de loop van de eerste eeuwen van onze jaartelling, toen ze eindelijk erkend werden en bovengronds mochten vieren en daarvoor gebouwen mochten construeren. Wij hebben geproost op 2015 en we hopen nog tot in het einde der dagen plezier te hebben van onze kerk. Wij danken Klaas voor de boeiende lezing en de rondleiding die de lezing visueel maakte.
 • Dinsdag 16 december: Een reisje met de bus naar de kerstmarkt van Essen. KVG Wageningen organiseert dit uitstapje
 • Maandag 15 december: Kerstavond -Wijk 2 heeft ons een prachtige kerstavond bezorgd. Ditmaal in :”Villa Erica”. De heer Sytze de Vries heeft een verhandeling gehouden over Maria, de vrouw met de vele gezichten. Hij vertelde over het leven van de ouders van Maria, Joachim en Anna, die lang kinderloos waren, maar als Joachim de woestijn ingaat en Anna thuis is, krijgen ze beide een ingeving van de geest, dat ze een kind zullen krijgen. Ze ontmoeten elkaar voor de tempel om het nieuws te vertellen aan elkaar en Anna is zwanger en zo is dit een beschrijving van een bijzondere conceptie. Een voorafspiegeling van verdere gebeurtenissen. Zoals gebeurtenissen als deze met Abraham en Sara eenzelfde gebeurtenis aangeven in het oude testament. Alle aardsmoeders zijn eerst onvruchtbaar (Sarah, Rachel, Hanna), om aan te geven, dat eerst na Gods tussenkomst een bijzondere nakomeling op aarde komt. Omdat Maria een bijzonder kind is wordt zij door haar ouders al op 3 jarige leeftijd naar de tempel gebracht en als ze op huwbare leeftijd komt, ze is 12 jaar, wordt er een man voor haar gezocht waarbij de tempelleiding alle weduwnaars uit de omgeving bijeen roept en de H. geest zal aangeven welke de man van Maria zal worden. Er kwam als teken een duif uit de staf en deze streek neer op het hoofd van Jozef. Maria wordt gezien als de vernieuwde Eva, die onze band met God komt herstellen door de geboorte van haar zoon. Ze wordt moeder en is maagd, omdat dit de inbreng van God zelf is, verlost van de erfzonde, daar dat wat uit de mens zelf komt tot mislukken gedoemd is. En Jozef zorgt voor Maria en het kind. Maria krijgt vele rollen in de loop van de eeuwen. Zij is onze voorspreekster, ze is moeder van smarten en dientengevolge verbonden met ons menselijk leed. Ze is de nieuwe bruid, zij symboliseert het volk Israëls als bruid van God. Zij is onze beschermster.
  Er is natuurlijk nog meer te vertellen, we zongen gezamenlijk liederen over Maria. Sytze de Vries eindigde met de vraag die wij ons kunnen stellen: door welke inspiratie, geest, wind laat jij je leven sturen? Inge Wijngaard heeft Sytze bedankt voor de boeiende lezing en wij hebben met elkaar nog geproost en heerlijke hapjes gehad, gemaakt door wijk 2. Anki Rijpma speelde op de piano en wij zongen nog wat. Het was een geweldige avond.
 • Maandag 1 december: Sint Nicolaas-avond.
  Er waren ongeveer 30 dames die zich goed vermaakt hebben met allerlei Hollandse spelletjes. Het was een heerlijk avondje met een cadeautje en lekkers.

Sint doet elk jaar wel wat stof opwaaien,
Maar zo hoog als de discussies dit jaar oplaaien!
Erger dan een herfststorm,
Wat is nu nog de norm?
Wordt Piet wit, geel of blauw,
Sint staat nu wel in de kou.
Moet hij daags tevoren al zijn Pieten ontslaan?
Dan zullen alle schoentjes leeg blijven staan.
Sowieso geen cadeautjes voor al die volwassen lummels,
Die zich op zijn kinderfeestje gedragen als pummels
Sint wil de discussie wel aan,
maar blijft dit jaar op de oude voet verder gaan.
Hij wenst jullie een vrolijk feest,
Zoals dat al eeuwen is geweest.

 • Maandag 3 november: Een lezing over: ”Cholesterol en Diabetes”. Deze wordt verzorgd door Gerrie de Geer van Remedica 50 plus educatie. Er waren 35 dames en Gerrie gaf een heel inzichtelijke en humoristische lezing over cholesterol en diabetes in relatie tot hart en bloedvaten. Zelf is ze al 20 jaar voorzitter van het K.V.G. bij haar in de buurt. Ze komt uit “de zorg” en is nu met pensioen, zelden zo druk gehad als nu.
  Een op de 8 mensen in Nederland heeft een te hoog cholesterol. D.w.z. een te hoge waarde van het slechte cholesterol, LDL, hoger dan 2,5 mmol/l; bij 6,5 mmol/l of hoger zijn er medicijnen nodig. Dan zijn er de Triglyceriden, ook een onderdeel van cholesterol, zij versnellen aderverkalking, moet ook niet teveel van aanwezig zijn. Het HDL, een goed onderdeel van de cholesterol mag rustig hoog zijn, 5,5-6,5 mmol/l is juist prima. Het HDL vangt namelijk ook het slechte cholesterol weg. Cholesterol hebben we echter wel nodig voor ons lichaam. Het wordt via de lever gebruikt voor de spijsvertering, als gal en verder hebben we cholesterol nodig voor de vorming van diverse hormonen. De slechte cholesterol onderdelen geven schade aan hart en bloedvaten, vorming van plaques, ontstekingen van vaten en vernauwingen in de vaten met als gevolg ook weer loslatende deeltjes, die verstoppingen en infarcten van hart en hersenen kunnen veroorzaken. Ouderdoms-leefstijl suikerziekte is ook een risicofactor voor onze vaten. Ze verzwakt de conditie van onze vaten aanzienlijk. Hoge bloeddruk is ook een gevaar, laat die ook door uw huisarts regelmatig controleren.muisjes-en-cholesterolWat u o.a. kunt doen:

  • Stress en heftige emoties zover mogelijk vermijden.
  • Uw voedingspatroon aanpassen, ruwe vezels eten, groente en fruit (vraag arts bij diabetes), bruin brood, bruine rijst, niet teveel vlees, en dan liefst van dieren die zelf veel hebben kunnen bewegen.
  • Voorts kunt u vette vis eten, uit noordelijke, koude gebieden. Minstens 2 maal per week. Makreel, kabeljauw, haring, zalm bijv. Ik zie u bij de viswinkel!
  • Noten kunt u eten en dan bij voorkeur rauwe zoals Walnoten.
  • Gebruik geen volle melkproducten en geen palmolie, wel olijfolie, zonnebloemolie, raapzaadolie, maar let wel, dat olie bij verwarming meer verzadigde, slechte vetten ontwikkeld.
  • Bewegen is prima, zo’n 20 minuten per dag en als u wat overgewicht hebt is langzaam afvallen ook goed, zowel i.v.m. suikerziekte, als cholesterol. De tussendoortjes hebben als het koekjes of gebakjes zijn nl. transvetten, ook al niet goed.
  • Een glaasje wijn per dag kan prima. Ja en dan net rond Sinterklaas en Kerst is dit niet zo’n populair advies, alhoewel, de goede voornemens voor 2015 krijgen zo misschien weer vorm.
  • Geniet vooral, dat is ook erg goed voor de mens en niet streng gaan zitten stressen. Gewoon een rustige vriendelijke aanpak bijv. in stappen. Ik wens u veel succes!
 • Woensdag 15 oktober: koffie ochtend Wageningsche Berg. intekenlijst is rond gegaan tijdens de bijeenkomst van 6 oktober. Contactpersonen: Toos Teunissen en Lia Fintelman.
 • Maandag 6 Oktober: Lezing door Mevrouw Masselink over Coco Chanel, de Franse modeontwerpster. Mevrouw Masselink is een boeiende vertelster, wij hebben haar al eens gehoord over: ”mode en kunst”.
  Mevrouw Masselink gaf een lezing over Coco Chanel, mode ontwerpster. Het was goed druk, er waren 42 dames bij de lezing. Kitty had voor ons mooie bloemetjes neergezet met een vaantje met silhouet van Coco erin, bespoten met het Chanel no 5 parfum. De zaal rook heerlijk. Er schijnt in dit parfum veel jasmijn te zitten, vandaar dat het ook een duur parfum is.
  Volgens Chanel is de vrouw op haar 20ste verrukkelijk, op haar 30ste charmant en na haar 40ste onweerstaanbaar voor de rest van haar leven.
  Ze werd na de dood van haar moeder door haar vader naar een weeshuis bij de nonnetjes gebracht met haar zusje samen. Ze leerde daar kleding maken, iets waar ze haar hele leven plezier van heeft gehad. Toen ze op haar 18de het weeshuis verliet ging ze in een kleding-atelier werken, samen met haar nichtje, Adrienne. Die bleef een belangrijke rol spelen in haar leven. Het bleek al snel dat Gabrielle, bijnaam Coco, talent had. Jurken die niet goed bij iemands model paste vormde zij op het lichaam van de cliënte precies naar haar figuur. “De man moest in die tijd het middel van zijn vrouw met twee handen kunnen omvatten” was de algemene mening. Ze werkte in Moulins en dat was een garnizoensstad. Ze herstelde ook uniformen en ontmoette op een gegeven moment Etienne Balsam. Hij had een landgoed en daar leeft ze met hem en ontmoet allerlei mensen van uit de hogere klassen. Dat was handig voor haar latere carrière, ze kende zo hun levensstijl en voorkeur. Coco ging er praktischer kleding en hoedjes voor zichzelf maken en ze maakte ook op vraag voor anderen, die haar modellen wel konden waarderen. Ze maakte zelfs een broek voor zichzelf, handiger met paardrijden. Ze bevrijdde de vrouw uit het strakke veterkorset en tevens van allerlei overdreven opgedirkte japonnen en hoeden. Ze wilde maatje zijn met de man en zelfstandig de kost verdienen. Het decolleté van een vrouw is geen container voor juwelen, ze hoeft er niet rijk uit te zien, maar elegant en sierlijk. Ze begint in Parijs hoedjes te maken en verkoopt daar. Met hulp van haar grote liefde Boy, hij koopt een pand in de Rue Cambon 21, aan de achterzijde van het Ritz hotel en begint daar haar modezaak die er nu nog steeds is. Aan haar danken we witte schoenen en schoenen waarvan de neuzen een andere kleur hadden, jersey en tricot- kleding en nep sieraden gedragen in combinatie met echte. En het onvergetelijke Chanel- jasje en pakje.
 • Maandag 8 september 2014: de openingsviering van het nieuwe verenigingsjaar en de algemene ledenvergadering
  Het jaarthema voor 2014-2015 is: ”Tussen de stilte en het woord”.
  Onze voorganger was Marian Bolscher. Op de jaarvergadering waren 50 dames. Marian had een indrukwekkende overweging na het Lucas evangelie hfdst.13 vers 6-9. De eigenaar van de vijgenboom wil deze omhakken, daar deze al de drie jaren dat hij kwam inspecteren geen vrucht droeg. De wijngaardenier van de wijngaard waar ook de vijgenboom stond vraagt zijn heer de boom nog een jaar te laten staan en de wijngaardenier zal de boom goed verzorgen, zodat deze volgend jaar misschien wel fruit voortbrengt. Laten wij ook omzichtig zijn, met onze oordelen over hetgeen in onze ogen misschien niet goed is en laten we geduld hebben. Dit is in een volzin de hele overweging van Marian en dat kan natuurlijk niet. Maar ik wilde deze overweging toch even in eigen woorden aanhalen. De collecte voor Melania bracht Eu. 165,85 op. Mieke Konst, dank voor het dirigeren van het dameskoor en koorleden bedankt, ook Dinie Assink met je prachtige muziek, op diverse instrumenten. We hebben deze avond afscheid genomen van Thea Gijsbers (na 9 jaar bestuurslid te zijn geweest), daarnaast is zij ook 40 jaar lid van onze vereniging. Dank Thea voor al het werk, dat je verzet hebt, met name voor onze reisjes. We mogen een nieuw bestuurslid verwelkomen, Marian Hulsbosch, fijn! Wies Put en Gerda Rijsemus zijn beide jubilaris en 25 jaar lid van ons KVG.