BHV & AED

BHV (Basis Hulp Verlening)
In juni 2018 hebben o.a. de kosters en enkele andere parochianen van onze MVR-geloofsgemeenschap een BHV(Bedrijfshulpverlening) cursus gevolgd. Tegenwoordig staat de afkorting BHV steeds vaker voor Basis Hulpverlening.

Noodzaak
Bij een steeds ouder wordende samenleving, ook binnen onze geloofsgemeenschap neemt de kans op het onwel worden en het krijgen van hartproblemen toe. Het is belangrijk te weten dat er dan een aantal mensen zijn, die getraind zijn om dan adequaat te kunnen handelen.

Op maandagavond 17 juni wordt de cursus herhaald om de kennis weer op te frissen. Er zijn op die avond nog 2 cursusplaatsen vrij. Iets voor u? Meld u zich dan aan bij Gerard Bolscher. Er zijn GEEN kosten verbonden aan de deelname aan deze cursus.

Wat houdt zo’n cursus Basis Hulpverlening in?
In het calamiteitenplan van de MVR kerk staat dat de dienstdoende koster het eerste aanspreekpunt en coördinator is bij een eventuele calamiteit als brand, een ongeval of bij ander persoonlijk letsel. Het is dus zaak dat zij goed zijn opgeleid en getraind zijn om dan adequaat te kunnen handelen. Maar zij hebben ook geleerd om:

  1. In eerste instantie te zorgen voor hun eigen veiligheid!
    Treffen zij bijvoorbeeld iemand bewusteloos aan, dan zullen zij daar niet direct naar toe rennen om hulp te bieden maar eerst nagaan: “Wat is hier aan de hand”; “Wat is hier gebeurd”?
    In geval van bijvoorbeeld een koolmonoxide (CO) vergiftiging is het niet raadzaam om naar binnen te gaan en de persoon te reanimeren, want dan raakt de hulpverlener ook bedwelmd en overkomt hem het zelfde.
  2. Als het voor de hulpverlener veilig is om naar de patiënt toe te gaan, wordt nagegaan op deze wel/niet bij bewustzijn is. Blijkt dat niet het geval te zijn wordt direct 112 gebeld en de hulpdiensten gealarmeerd.
  3. Vervolgens wordt vastgesteld of de persoon nog wel of niet meer ademt. In dit laatste geval wordt direct gestart met reanimeren al dan niet met gebruik making van een AED.
  4. De BHV-er weet hoe hij een AED moet aanbrengen en gebruiken, maar het is slechts een (zij het niet onbelangrijk) hulpmiddel. Reanimeren totdat de professionele hulpverleners (ambulance/brandweer) zijn gearriveerd, blijft van levensbelang.
  5. Het AED apparaat bepaalt zelf ( A = automatisch) of het toedienen van een elektrische schok verantwoord is of niet. Zo ja, dat geeft hij aan: “Raak de patiënt NIET aan” en wordt er een elektrische schok toegediend. Zodra dat is gebeurd, geeft het apparaat aan: ”Ga door met reanimeren”.

Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat een verstoord hartritme weer kan herstellen door het geven van een elektrische schok. Een AED is dan nodig om het hart te “resetten”, te defibrilleren en weer normaal te laten kloppen.

De MVR-locatie beschikt ook over een eigen AED apparaat en over goed getrainde hulpverleners. Wil jij daar ook bij horen? Meldt je aan en kom op maandagavond 17 juni om 19.00 uur naar de parochiezaal.
We hopen echter dat het vooralsnog niet nodig zal zijn dat zij in actie moeten komen en het apparaat moeten gaan gebruiken.

Gerard Bolscher
gebouwen@rkkerkbennekom.nl