Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom

24-3-2011:

In het vorige parochieblad is een samenvatting gegeven van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom. In het kort komt dat er op neer dat het Bisdom één eucharistisch centrum wil in de gehele Titus Brandsma parochie, waar elke zondag een eucharistieviering is. Voor onze parochie zou dat de kerk in Wageningen worden. Andere kerken worden als het ware dependances, waar wel vieringen gehouden mogen worden en waarbij de voorgangers geacht worden eerst naar de eucharistieviering in Wageningen geweest te zijn.

Dit plan heeft veel onrust veroorzaakt. Het zTB parochiebestuur heeft een goed initiatief genomen tot het organiseren van een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle locatieraden en pastoraatsgroepen op 8 maart j.l. met als onderwerp het genoemde plan. Alle geloofsgemeenschappen hadden op 8 maart de gelegenheid om hun standpunt weer te geven.

Ons standpunt, dat is opgesteld door het MVR bestuur en de pastoraatsgroep, is

1. het beleidsplan staat haaks op de vitaliteit van onze gemeenschap. Er is veel behoefte aan bezinning en liefde voor elkaar – ingrediënten die zo mooi in ons geloof zitten, waar niks mee gedaan wordt. Onze voorgangers en leden van het pastoraal team worden als onmondige kinderen weggezet. Juist zij moeten het doen en op hen moeten we verder bouwen/ meer goede voorgangers vinden/ opleiden. Wij willen niet meewerken aan dit plan.

2. We vinden dat er een krachtige brief moet naar de bisschop namens alle geloofsgemeenschappen.

Inmiddels is de bijeenkomst op 8 maart geweest. Deze bijeenkomst is als erg nuttig ervaren. Het blijkt dat alle geloofsgemeenschappen grote moeite hebben met het plan. Afgesproken is om op dit moment nog geen brief te sturen. Er komt eerst een gesprek tussen het Bisdom en het zTB bestuur. Het bestuur zal de aanpak van te voren met de geloofsgemeenschappen delen.

Onze geloofsgemeenschap zal deze ontwikkeling afwachten.

Voorts zullen we over dit onderwerp een open parochievergadering houden en wel op dinsdag 31 mei om 20:00 uur in onze kerk. In die open parochievergadering willen we ook aandacht besteden aan het maken van een aanzet voor een pakket van eisen voor de mogelijke verbouwing van de parochie en/of torenzaal.

Het MVR bestuur