Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.

26-3-2011:

Beste parochianen,

Op 2 februari is de bisdomnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ verschenen. Het parochiebestuur is onaangenaam verrast door de bisdomnota. De kern van de nota is, dat er een Eucharistisch Centrum in Wageningen moet zijn, waar elke zondag Eucharistie wordt gevierd. In dezelfde kerk zijn dan in dat weekeinde geen woord- en communievieringen toegestaan. Daardoor is minder priestercapaciteit beschikbaar voor Eucharistievieringen op overige locaties. Verder worden er ingrijpende restricties gesteld aan de vieringen in de Goede Week. De nota ademt ook verder de geest van centralisatie.

Het parochiebestuur ontkent niet dat er problemen zijn, zoals het priestertekort, het teruglopend ledental en de zorgelijke financiële situatie van bepaalde locaties. Waar het bisdom mee komt is daarvoor echter geen oplossing. Het gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale en zelfredzame lokale geloofsgemeenschappen, waar dit haalbaar is. Een steun in de rug voor dat streven was de eensgezindheid in een bijeenkomst op 8 maart voor de leden van de locatieraden, pastoraatsgroepen en pastoraalteam waarin de nota is besproken. Het parochiebestuur zal de komende tijd proberen, om zonder confrontatie met het bisdom zoveel mogelijk haar eigen beleid vorm te geven en de gevolgen van de nota voor de parochie te beperken.

Met vriendelijke groet,
Jack Peerlings
vice-voorzitter parochiebestuur